Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1) AW ACCU, de bepaler van deze algemene voorwaarden.
2) Consument, de klant (wederpartij) een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met AW ACCU.
Artikel 2: Indentiteit

AW ACCU BV / AW Handelsonderneming, directeur Arie Wesdijk
KvK nummer: 60938382
BTW nummer: 8541.26.041.B01

Factuuradres:
Schouw 20
2991 DK Barendrecht (Nederland)

Bezoekadres:
Florijnstraat 16
2988 CL Ridderkerk (Nederland)
Tel: +31 180 53 16 16
E-mail: sales@awaccu.nl

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AW ACCU en de consument waarop AW ACCU deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AW ACCU, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden gelden niet voor bedrijven. Hiervoor gelden onze Algemene voorwaarden, gedeponeerd ter griffe van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, laatste versie. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Handelsregister 60938382

Artikel 4: Producten 

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door AW ACCU in het aanbod worden genoemd.

Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Artikel 5: Bestelling(en) & leveringen
AW ACCU levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt AW ACCU zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

AW ACCU doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

AW ACCU streeft ernaar dat de bestelling binnen 2 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling wordt geleverd. De leverdatum hangt ook af van de op de website aangegeven levertijd. Het kan daarnaast zijn dat er door omstandigheden (overmacht) de bestelling een dag later aankomt (bijvoorbeeld: ziekte, weersomstandigheden, verkeers chaos, pech gevallen bezorgauto’s, of andere omstandigheden).

Indien AW ACCU een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. AW ACCU BV zal de klant bij overschrijding van de levertijd altijd trachtten te informeren. Bij overschrijding van een termijn dient de klant AW ACCU schriftelijk in gebreke te stellen.

De bestellingen worden als regel verstuurd met een eigen bezorgdienst.

Artikel 6: Herroepingsrecht & het retourneren van zendingen/producten
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in de originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet geactiveerd, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van AW ACCU over de staat van de produkten , wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Artikel 7: Bezorging
AW ACCU draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies direct op de klant over.

Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is AW ACCU gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Artikel 8: Garantie
AW ACCU garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door AW ACCU op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van één maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt ontvangt deze altijd een nieuw exemplaar.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door AW ACCU overgenomen.

In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van AWACCU te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld.

De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist AW ACCU of het artikel vervangen wordt.

Bij alle artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. AW ACCU is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

AW ACCU is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door AW ACCU geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van AW ACCU.

(In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van AW ACCU.

Op onze producten hanteren wij de volgende garantietermijnen:

Garantietermijn: START, GEL en AGM accu’s 2 jaar op fabrieks- en constructiefouten waarvan 1 jaar onvoorwaardelijk en 1 jaar pro-rato.

Garantietermijn: Semi-tractie accu’s & Heavy-Duty accu’s 1 jaar op fabrieks- en constructiefouten.

Garantietermijn: Motor accu’s, Golfcaddy accu’s 6 maanden op fabrieks en constructiefouten.

Garantietermijn Shido Lithium motoraccu’s 6 maanden op fabrieks- en constructiefouten. Op Shido Lithium accu’s heeft u de mogelijkheid om de garantie op fabrieks- en constructiefouten te verlengen tot 3 jaar na factuurdatum. Bij de lithiumaccu zit in de verpakking een kaart hiermee kunt u de betreffende accu registeren op: www.shido-batteries.com/registration.html  Bewaard u de kaart alsmede de originele factuur als bewijs voor uw garantie. 

Let op: Indien u besluit niet te registreren via bovenstaande site dan heeft u ook geen recht op de extra 2,5 jaar SHIDO garantie op fabrieks en constructiefouten. 

Garantietermijn: Tractiecellen 4 jaar op fabrieks en constructiefouten.

Voor garantie komen dus niet in aanmerking producten die; ontladen of te diep ontladen zijn geweest alsmede overladen zijn of overladen zijn geweest. Beschadigd zijn ten gevolge van onjuist, oneigenlijk en of ondeskundig gebruik, bijgevuld zijn met iets anders dan demi-water of wanneer de accu door onbevoegde zijn geopend.

Tevens komen niet voor garantie in aanmerking producten waarvan de ingeslagen productiecodes zijn verwijderd, gewijzigd en/of vervangen. 

Een accu onder de 11.75V is geheel ontladen (zie ontladingstabel website). Zorg dat de accu na gebruik altijd direct goed en veilig weer geladen wordt. Beneden de 10 Volt is de accu dusdanig ontladen dat de garantie NIET meer kan worden toegekend. Zorg er dus voor dat de accu altijd goed geladen is. Beneden de 7 Volt zullen de meeste laders de lading niet eens meer oppakken. Ook een verminderde startstroom valt buiten de garantie aangezien dit geen productiefout is maar een gebruikersfout. Er is namelijk niet goed geladen en/of de accu is ontladen geweest.

Garantie houdt in dat wij het product kosteloos repareren dan wel vervangen door een exemplaar van hetzelfde artikel. Bij garantie geven wij dus geen geld retour.

Artikel 9: Terugbetalingen
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door AW ACCU gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Artikel 10: Privacy
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van AW ACCU. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

AW ACCU verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikel 11: Overige bepalingen
Voor de gevolgen van fouten op de website of andere vormen van media kan AW ACCU geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aanvullende voorwaarden en instructies met betrekking tot levering, montage, gebruik-, onderhoud- en opslag van geleverde accu’s door AW Accu BV.

AW ACCU BV  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met de geleverde accu’s als gevolg van het niet juist naleven van de verstrekte instructies.

Sluit de accu alleen aan indien u verstand heeft van elektronica.  Laat uitsluitend deskundig en gekwalificeerd personeel de accu aansluiten en of vervangen.  Mocht u de accu toch zelf willen aansluiten en/of vervangen dan is AW ACCU BV hier niet aansprakelijk voor. Wij verlenen dan ook geen garantie voor gevolgschade als gevolg van onjuist, ondeskundig en oneigenlijk gebruik.  Laat u in ieder geval altijd goed informeren en leef alle vermelde instructies na (Ook de instructies uit het met het voertuig / de machine bijgeleverde instructies en de bijbehorende MSDS (Material Safety Datasheet). Voorkom kortsluiting, werk veilig en vooral nauwkeurig! De meeste accu’s zijn gevarengoed (UN2794) en bevatten zwavelzuur. Bij verkeerd gebruik kan eventueel aanwezig knalgas exploderen. Gebruik altijd (zuur)beschermende kleding en draag een beschermingsbril wanneer u met of aan een accu werkt.

LADEN:
Laadt de accu uitsluitend met een goede, veilige en gekeurde lader. De accu NOOIT laden in een geheel afgesloten ruimte. Zorg altijd voor een goed geventileerde ruimte waar roken en vuur strikt verboden is! Blijf van alle kabels af wanneer er geladen wordt. Mocht u toch aan de accu of lader moeten komen zorg dan dat de lader altijd uitgeschakeld is. Voorkom daarnaast altijd vuur, vonkvorming, kortsluiting en wrijving rondom en in de omgeving van een accu! Zorg ervoor dat de accu goed onderhouden is, een juist zuurniveau heeft en een niet te lage spanning.

• De laadspanning van de lader mag NOOIT hoger zijn dan 15V en moet minimaal 13,8 Volt bedragen (voor AGM/GEL minimaal  14,4V).

• Voelt de accu heet aan, verspreidt deze een ongewone geur dan het laden onmiddellijk stoppen.  Ook wanneer de accu van vorm verandert, of wanneer er iets anders abnormaals gebeurt het laden direct stoppen. De accu eerst laten afkoelen en (ook bij twijfel) NOOIT verder laden en direct deskundig en gekwalificeerd personeel raadplegen!

• Na het laden, de accu 1 tot 2 uur laten rusten alvorens de spanning te meten. Bedraagt de spanning minder dan 12,4V dan extra bijladen. Een accu is volledig geladen wanneer de spanning in rust 12,8 Volt bedraagt.

• Voor garantie komen dus niet in aanmerking producten die; ontladen of te diep ontladen zijn geweest alsmede overladen zijn of overladen zijn geweest. Beschadigd zijn ten gevolge van onjuist, oneigenlijk en of ondeskundig gebruik, bijgevuld zijn met iets anders dan demi-water of wanneer de accu door onbevoegde zijn geopend.

Tevens komen niet voor garantie in aanmerking producten waarvan de ingeslagen productiecodes zijn verwijderd, gewijzigd en/of vervangen. 

Een accu onder de 11.75V is geheel ontladen (zie ontladingstabel website). Zorg dat de accu na gebruik altijd direct goed en veilig weer geladen wordt. Beneden de 10 Volt is de accu dusdanig ontladen dat de garantie NIET meer kan worden toegekend. Zorg er dus voor dat de accu altijd goed geladen is. Beneden de 7 Volt zullen de meeste laders de lading niet eens meer oppakken. Ook een verminderde startstroom valt buiten de garantie aangezien dit geen productiefout is maar een gebruikersfout. Er is namelijk niet goed geladen en/of de accu is ontladen geweest.

Let op: Ook als auto’s langere tijd stilstaan dient u de spanning van de accu te controleren. Het motormanagement van uw auto verbruikt stroom net als bijvoorbeeld uw alarm. Het kan dus zijn wanneer u korte stukjes rijdt en/of juist niet veel rijdt of  wanneer de auto een tijdje stilstaat, de accu te diep ontladen wordt en daardoor defect gaat. Zowel de startstroom als het vermogen om stroom vast te houden zal dan verdwijnen uit uw accu (sufatering). Deze diepe ontlading valt buiten de garantie aangezien dit geen productiefout is maar een gebruikersfout. Er is namelijk niet goed geladen en/of de accu is ontladen geweest. Zorg er dus voor dat de accu altijd goed geladen is. Rij liever een stukje teveel dan te weinig! Overigens kan de oorzaak ook een niet goed werkende dynamo zijn.

Garantie houdt in dat wij het product kosteloos repareren dan wel vervangen door een exemplaar van hetzelfde artikel. Bij garantie geven wij dus geen geld retour.

STALLING & ONDERHOUD:
• Vóór opslag dient de accu 100% geladen te zijn.

• Accu’s dienen in een schone, droge en goed geventileerde ruimte te worden opgeslagen, waarbij elk contact met bijtende producten is uitgesloten en ze niet worden blootgesteld aan warmte, wrijving, druk en/of vuur.

• Bij opslag dient de accu regelmatig gecontroleerd te worden op spanning en indien nodig geladen te worden (telkens wanneer de klemspanning minder dan 12,4V bedraagt). Een accu onder de 11.75V is geheel ontladen (zie ontladingstabel website). Zorg dat de accu altijd direct goed en veilig weer geladen wordt. Beneden de 10 Volt is de accu dusdanig ontladen dat de garantie NIET meer kan worden toegekend. Zorg er dus voor dat de accu altijd goed geladen is!

• Zorg er steeds voor dat de accuklemmen schoon zijn en altijd goed vast zitten.

• De meeste accu’s zijn gevarengoed (UN2794 of UN2800) en bevatten zwavelzuur. Werk daarom veilig en uitsluitend volgens alle genoemde instructies en volgens de MSDS (material safety datasheet).

AFVULLEN VAN MOTORACCU’S:
Werk veilig en altijd volgens de meegeleverde instructies en veiligheidsbladen + MSDS.  U werkt met zwavelzuur lees daarom voor het afvullen van de accu’s alle documenten goed door alsmede meegeleverde handleiding bij de NITRO, DYNAVOLT of SHIDO motoraccu’s. Gebruik altijd de genoemde beschermende middelen.

TRANSPORT:
• De meeste accu’s zijn gevarengoed (UN2794 & UN2800) en bevatten zwavelzuur. Werk daarom veilig volgens de instructies en volgens de MSDS (material safety datasheet).

• De accu dient goed geïsoleerd verpakt te worden om zo beschadiging door stoten of schokken te voorkomen.

• Bij transport dient de accu tijdens het laden en lossen met zorg te worden behandeld. De accu niet gooien ; schokken en stoten vermijden. De accu nooit op z’n kop of zijkant leggen.

• Nooit accu’s samen met ontvlambare, explosieve stoffen of met scherpe metalen voorwerpen vervoeren.

AFVOER ACCU’S:
Denk aan het milieu! Accu’s worden gerecycled en dienen volgens de geldende milieuwetgeving te worden afgevoerd. U mag de accu’s altijd afgeven bij ons Magazijn in Ridderkerk of bij een milieu depot van uw gemeente.

VERDER:
Nooit de accu onderdompelen in water of deze vochtig laten worden.
Nooit de accu in de buurt van vuur en/of warmtebronnen bewaren.
Nooit de positieve (+) batterijklem omwisselen met de negatieve (-) klem.
Nooit de accu rechtstreeks aansluiten op een wandstopcontact.
Nooit de accu in vuur gooien of blootstellen aan een directe warmtebron.
Nooit de accu kortsluiten door kabels en/of andere metalen aan te sluiten op de positieve (+) en negatieve (-) klemmen/accupolen.
Nooit de behuizing van de accu doorprikken met een nagel of eender welk ander scherp voorwerp; nooit proberen de accu open te breken of erop te stappen.
Nooit op de accu slaan of er mee gooien verder nooit blootstellen aan harde schokken en/of stoten. De accu nooit op z’n kop of zijkant leggen en/of monteren.
Nooit rechtstreeks op of aan de accuklemmen lassen. Ook niet lassen in de omgeving van een accu.
Nooit een poging ondernemen om de accu uit elkaar te halen of er wijzigingen op of aan te brengen.
Nooit de accu in een magnetron/microgolfoven of in een drukvat leggen.
Nooit de accu in contact laten komen met bijtende producten.
Nooit de accu samen met andere accu’s gebruiken. Zeker niet met andere soorten accu zoals droge-cel accu’s, maar ook niet met accu’s die een verschillende capaciteit hebben, andere productiedatum of van een ander type of merk zijn.
Nooit de accu gebruiken wanneer deze een ongewone geur verspreidt, warm aanvoelt, van kleur of van vorm verandert, of wanneer er iets anders abnormaals gebeurt. Wanneer het bovenstaande zich voordoet tijdens het gebruik of het opladen van de accu, deze onmiddellijk uit het toestel verwijderen of loskoppelen van de lader en de accu niet langer meer gebruiken. Raadpleeg vervolgens altijd deskundig personeel.
Omgevingstemperaturen kunnen de werking van de accu negatief beïnvloeden. Raadpleeg altijd deskundig en gekwalificeerd personeel bij twijfel over te hoge/lage temperaturen.
Indien de accu af fabriek gesloten is nooit proberen de accu te openen! De garantie vervalt bij het openen van een gesloten onderhoudsvrije accu.
Wordt de accu gebruikt voor andere toepassingen dan de daar waar AWACCU BV de accu voor heeft verkocht en zijn er omgevingsomstandigheden die niet in dit document voorkomen neem dan contact met ons op voor het verkrijgen van onze uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor en verlenen dan ook geen garantie voor gevolgschade als gevolg van onjuist, ondeskundig en oneigenlijk gebruik.

Indien u verder nog vragen heeft of wanneer er onduidelijkheden zijn neemt u dan ten alle tijden direct contact op met onze verkoopafdeling tijdens kantooruren.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.